Contact Us
Mobile No. 087-712-6189/098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105
Line ID: 087-712-6189
Skype ID: thitiporn.doucette
Email: thitiporn536@gmail.com/arnaeduc@gmail.com
 


ผู้ชม
วันนี้ 92
เมื่อวาน 473
ทั้งหมด 398,647
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 93
เมื่อวาน 519
ทั้งหมด 489,556

การพัฒนาภาษาสําหรับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

Quality & Strategic Management
          บริษัทอานา เห็นความสําคัญสําหรับองค์กรที ต้องการพัฒนา และเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพราะภาษาต่างประเทศในสังคมปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิงในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกนํามาซึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้นเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติทีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิตเพื่อความเป็นมืออาชีพในการทํางาน คือ ทํางานของตัวเองอย่างมีคุณภาพ


English for Business Corporate 

- เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

- เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อประสารงานธุรกิจระหว่างประเทศ

- เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ

- เสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสัมภาษณ์งาน

- เสริมทักษะภาษาอังกฤษความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ


ทําไมต้องพัฒนาองค์และภาษา ?


  

          1.ประเทศจะพัฒนาธุรกิจจะเติบโตได้ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเรื่องของคนก่อนเพราะอนาคตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอนาคตของประเทศหรืออนาคตขององค์กรค้นพบว่าอยู่ทีศักยภาพและขีดความสามารถของคนในประเทศและองค์กรนั้นๆ องค์กรจะเติบโตมีกําไรมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพนักงานในองค์กรดังคำกล่าวของหลายๆผู้นําว่า “คนคือทรัพยากรทีมีค่าทีสุดขององค์กร” ไม่ใช่เทคโนโลยีหรือสิงอื่นๆเพราะเทคโนโลยีต่างๆนั้นสามารถหาซื้อได้หากมีเงินทุนแต่หากเป็น “คน” ถึงแม้จะซื้อได้ก็ได้ไม่ทุกคน เพราะทุน (เงิน)คงหมดก่อนแน่ แต่หากองค์กรสามารถสร้างเองได้จะถูกกว่า ประหยัดกว่า แล้วยังได้ใจทําให้คนอยู่กับองค์กรได้นานกว่าการไล่ล่าหาซื้อตัวมา


         2.การที่มีบุคลากรทีไม่ได้รับการพัฒนาจะทําให้ธุรกิจไม่มีการพัฒนาไปด้วยและไม่สามารถตามคนอื่นทันซึ่งการมีกําลังคนทีได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอนั้นทําให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจโดยการมีกําลังคนทีไม่ยอมรับการพัฒนาการบริหารงานที่สวนทางปลายหอกและคมดาบของคู่แข่งรวมทั้งเป็นการมีกําลังคนทีวิ่ง หนีการพัฒนาทําให้ เกิดสภาวะ “หลงป่าการจัดการ” หากตระหนักในเรื่องนี้ได้แล้วจะไม่มีการพัฒนาบุคคลได้อย่างไร ซึงการพัฒนาบุคคลจะช่วยให้คนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลต่อธุรกิจอีกด้วยวัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานในหัวข้อต่างๆที่จําเป็น เช่น Greeting, Introducing, Requesting, Inviting, Apologizing etc. รวมทังสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงาน (Presentation)
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติทีดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมันใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันและการทํางานเนื้อหาการอบรม


 • เนื้อหาในการอบรมภาษาต่างประเทศ เนื้อหาครอบคลุมภาษาอังกฤษทีใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติและในชีวิตประจําวันรวมทั้งการทํางาน
 • กิจกรรมการเรียนการสอน
 • คําอธิบายของผู้สอน และการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียนเอง
 • การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม คู่ และรายบุคคล
 • ฝึกฟังเทปทังในและนอกห้องเรียนและฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษา
 • การทํา work Shop ภายใน และ นอกสถานที่
 • การประเมินผล
 • การมีส่วนร่วมและความสนใจของผู้เรียนจากการทําแบบฝึกหัดและกิจกรรมในห้องเรียน

      อาจารย์ทุกท่านนอกจากจะเป็นเจ้าของภาษา มีใบประกาศนียบัตรด้านการสอน CELTA ,TEFL , TESOL, TESL และประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้กับองค์กรในเมืองไทยมาก่อน
เงื่อนไขการให้บริการ


 • หลักสูตรการอบรมนี้ เหมาะสําหรับบุคคลทั่วไป นักศึกษาทีต้องการพัฒนาความสามารถและเสริมสร้างทักษะด้านการฟังพูดทางภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
 • จํานวนผู้เข้ารับการอบรม จํานวนกลุ่ม ไม่ต่ากว่า คน(หากจํานวนผู้เข้าอบรมต่ำกว่าที่ระบุ ศูนย์ภาษาอบรมภาษาขอสงวนสิทธิไม่เปิดอบรม)
 • เงื่อนไขในการลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน ชั่วโมงต่อครั้งเรียนครั้งละชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมชั่วโมงละ , ราคานี้ไม่รวมค่าตําราเรียนและภาษี% ไม่จํากัดจํานวนผู้เข้าอบรมต่อครั้ง
 • สถานทีอบรมสถานทีอบรมหน่วยงานท่าน หรือ ตามเงื่อนไขที่ตกกันครั้งแรกหากโรงเรียนของท่านกําลังมองหาครู/อาจารย์สอนภาษาต่างประเทศทีมากไปด้วยประสบการณ์การสอนเพื่อนักเรียนของท่านได้มีการพัฒนาทางด้านภาษายิ่งๆขึ้นไปทางเราขอเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือจัดหาครูชาวต่างชาติที่เหมาะสมกับระดับชั้นนักเรียนของท่าน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


หลักสูตรทีเปิดอบรมสําหรับองค์กร

          ออกแบบขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนทีเข้าฝึกอบรมแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะหรือเรียกว่า ‘Tailored Made’ สอนโดยอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา มีคุณภาพ Native Speakers อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ การวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาอังกฤษขององค์กรหรือกลุ่มผู้เรียนก่อนการอบรม การจัดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนได้แก่ Paper Test และ Speaking Test การจัดการอบรมในราคาทีเหมาะสม ทั้งในและนอกสถานที่


 • ภาษาอังกฤษในการทำงาน  
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชี
 • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการธนาคารและการเงิน 
 • ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการดูแลลูกค้า 
 • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมพลังงาน  
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพด้านกฎหมาย เพื่อนร่วมงาน,Presentation skills ทักษะการนำเสนองาน 
 • ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์ 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการโฆษณา
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์ 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจก๊าซและน้ามัน
 • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมเภสัชกรรม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดซื้อและจัดจําหน่าย
 • ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการและการบริหารบุคคล
 • ภาษาอังกฤษเพื่อโทรคมนาคมและไอที
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเทียว 
 • การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุมการสื่อสารกับ เพื่อนร่วมงาน,Presentation skills ทักษะการนำเสนองาน  
 • การให้บริการลูกค้า (รับมือกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)
      - การให้บริการลูกค้าภายนอกองค์กร
      - ภาษาทีใช้สนทนาทางโทรศัพท์ 
      - การใช้โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ in English 
      - การประชุมเป็นภาษาอังกฤษ Meetings in English 
      - การเข้าสังคมโดยใช้ภาษาอังกฤษ Socializing in English 
      - English Writing Skills ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
      - English Reading Skills ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
      - English Speaking Skills ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
      - English Listening Skills ทักษะการฟังในภาษาอังกฤษ
      - Report Writing การเขียนรายงาน 
      - Emails in English การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ
      - Presentations in English การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
      - Networking in English ระบบเครือข่ายในภาษาอังกฤษ
      - Telephone English การใช้โทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ 
      - Meetings in English การประชุมเป็นภาษาอังกฤษ Socializing in English


Courses of Business English


 • ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น (Practical Business English) Stage 1 Elementary
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง (Effective Business English) Stage 2 Pre-intermediate / Stage 3 Intermediate
 •  ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับสูง (Professional Business English) Stage 4 Upper-intermediate / Stage 5 Advancedคุณสมบัติของครูชาวต่างชาติ


 • รับบริการปรึกษาคัดสรรค์บุลคลากรที่มีคุณสมบัติ ครูชาวต่างชาติ (Native speaker) เจ้าของภาษาเพื่ออบรมภาษาภายใน,นอกสถานที่ , ส่งเสริมด้านการศึกษา หลักสูตรภาษาต่างประเทศ และวิชาอื่นๆสําหรับภาค English Program
 • ผ่านการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย
 • มีคุณสมบัติเข้ากับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่นๆ พร้อมทีจะถ่ายทอดให้กับนักเรียน
 • รับจัดส่งครูฟิลิปปินส์สําเนียงดี
 • รับจัดส่งครูจีน มากประสบการณ์ ทั้งจากประเทศจีนและประเทศไทย
 • หากท่านกําลังมองหาอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน, ไทย เป็นต้น) ให้แก่บุคลากรในองค์กรของท่าน เราพร้อมทีจะให้บริการจัดส่งครูทังชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมออกแบบหลักสูตรเฉพาะให้แก่องค์กรของท่านในราคาที่เหมาะสม
Contact us at: 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ บริษัทอานาเอ็ดดูเคชั่นแอนด์เซอร์วิส จํากัด 

ม.รังสิยา ถนนสุมขุมวิท ซอยปุณณวิถี แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 


Tel: 087-712-6189, 02-108-7687 

Email:thitiporn@gmail.com, sn@arnaeducationservices.co.th 

www.arnaeducationservices.co.th

Useful Links
ED​ visa, Thai visa, Retirement visa, Non Immigrant Visa, Marriage Visa
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/091-890-4685
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com
www.arnaeducationservices.co.th


Thai Goverment Link :
Career Jobs Link:
 
เว็บสำเร็จรูป
×